Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1       IDENTITEIT VAN CALUWE ARTISAN SHOPS

De website, toegankelijke via het adres www.shop.cdchocolates.com, hierna genoemd “Website”, uitgebaat door Caluwe Artisan Shops BV, met maatschappelijke zetel te Herentalsebaan 516, 2160 Wommelgem. opgenomen in de KBO onder het nummer 0819 028 705 hierna genoemd “Caluwe Artisan Shops”.

Telefoonnummer: 0032 3 353 66 72
e-mailadres: [email protected]
Bankrekeningnummer: BE18 7310 1382 1865

 

ARTIKEL 2       DEFINITIES

 1. Koper: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, door Caluwe Artisan Shops op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt.
 2. Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst tussen Caluwe Artisan Shops en de Koper inzake Chocoladeproducten of diensten die wordt gesloten in het kader van een door de leverancier georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf.
 3. Chocoladeproducten: elk Chocoladeproduct dat te koop wordt aangeboden door Caluwe Artisan Shops op de Website.
 4. Website: de website van Caluwe Artisan Shops, toegankelijk via www.Caluwe Artisan Shops-online-store.com
 5. Techniek voor communicatie op afstand: ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van Caluwe Artisan Shops en de Koper kan worden gebruikt voor de sluiting van de overeenkomst tussen deze partijen.

 

ARTIKEL 3       TOEPASSELIJKHEID

 1. Tenzij voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Caluwe Artisan Shops en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Caluwe Artisan Shops en de Koper.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Caluwe Artisan Shops als webwinkelier aan de Koper, iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten en/of diensten verwerft of gebruikt.
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat de bestelling is geplaatst door een minderjarige, behouden we ons het recht om dergelijke bestelling te weigeren.
 4. Indien een Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt een kopie van de Algemene Voorwaarden samen met de bestellingsbevestiging, of ten laatste bij de levering aan de Koper bezorgd, en dit in een formaat dat deze kan opslaan of afdrukken.
 5. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke Chocoladeproducten – of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, en er tussen de Aanvullende Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
 6. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
 7. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk door Caluwe Artisan Shops wordt ingestemd.
 8. Caluwe Artisan Shops behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.
 9. Door het gebruik van de Websites van Caluwe Artisan Shops en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.
 10. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Koper en Caluwe Artisan Shops, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

 

ARTIKEL 4       AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

 1. Aanbiedingen zijn geldig, zolang zij op de Website worden vermeld en zolang de voorraad strekt.
 2. Indien het aanbod onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, dan wordt dit uitdrukkelijk vermeld in het aanbod.
 3. Caluwe Artisan Shops beschrijft altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat ze verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in ieder geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. In het geval dat Caluwe Artisan Shops gebruik maakt van afbeeldingen voor de aangeboden Chocoladeproducten en/of diensten, worden deze zo nauwkeurig mogelijk en waarheidsgetrouw weergegeven. Vergissen is echter menselijk en als Caluwe Artisan Shops zich overduidelijk vergist heeft, is deze niet verplicht om alsnog te leveren. De afbeeldingen hebben geen contractuele waarde.
 4. Een overeenkomst komt tot stand en is definitief op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd, dan wel per mail is verzonden naar het door de Koper opgegeven e-mailadres, en zodra Caluwe Artisan Shops voor de betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart heeft ontvangen.

  In het geval dat dat uitgever van de kaart weigert om in te stemmen met de betaling, kan Caluwe Artisan Shops niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van de door de Koper gedane bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 5. De consument die Chocoladeproducten aankoopt bij Caluwe Artisan Shops is de eindconsument. De Chocoladeproducten mogen op geen enkele wijze doorverkocht worden. 

 

ARTIKEL 5       BESTELLING

 1. Om online een Chocoladeproduct aan te kopen dient het Chocoladeproduct toegevoegd te worden aan het winkelmandje, waarna de contact- en facturatiegegevens van de Koper dienen te worden ingegeven. Hierna kan de Koper de wijze van levering kiezen en het adres: thuisadres, specifiek afleveradres, afhaalpunt (access point),…Bij de laatste stap komt de Koper terecht op een overzichtspagina, waar de Algemene Voorwaarden aanvaard worden en de betaling bevestigd wordt door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting” of een overeenkomstige formulering. Als deze stappen doorlopen zijn, is de aankoop definitief.

 

ARTIKEL 6       PRIJZEN

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW of enige andere belasting opgelegd door de overheden.
 2. De prijs wordt gefactureerd in de valuta waarin de Koper zijn bestelling heeft geplaatst.
 3. De Koper is de prijs verschuldigd waarmee akkoord is gegaan tijdens de laatste stap van het bestelproces en welke Caluwe Artisan Shops in haar orderbevestiging heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Caluwe Artisan Shops worden gecorrigeerd.
 4. Leveringskosten en retourkosten worden duidelijk aan de Koper meegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijke aan de Koper meegedeeld.

 

ARTIKEL 7       BETALING

 1. Bij bestellingen via de Website kan op volgende wijzen betaald worden:
 • VISA
 • MASTERCARD
 • KBC Button
 • BELFIUS Direct Net
 • BANCONTACT
 • IDEAL
 • KBC
 • ING
 • Maestro

Caluwe Artisan Shops kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Uitbreiding van de betalingsmogelijkheden zullen tevens worden bekendgemaakt via de Website.

 1. Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen, dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Caluwe Artisan Shops is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.
 2. Om een veilige betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens van de Koper te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van uw browser.

 

ARTIKEL 8       LEVERING EN LEVERINGSTERMIJN

 1. Alle Chocoladeproducten worden geleverd op het door de Koper bij de bestelling opgegeven adres.
 2. Bestellingen worden zo snel mogelijk behandeld en afgeleverd. Caluwe Artisan Shops streeft ernaar om de bestelling te leveren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging wordt doorgegeven. Een eventuele vertraging zal in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Gebruiker en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die op de Gebruiker verhaald zullen worden.
 3. Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat.
 4. Indien een Chocoladeproduct, dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het Chocoladeproduct weer beschikbaar is. Caluwe Artisan Shops streeft ernaar vertragingen binnen 7 werkdagen per e-mail aan de Koper te melden.
 5. Als er niet tijdig geleverd kan worden, verwittigd Caluwe Artisan Shops de Koper voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als Caluwe Artisan Shops dit niet doet, kan de Koper kosteloos afzien van de bestelling. In dat geval betaald Caluwe Artisan Shops uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
 6. De verzendingen gebeuren steeds op risico van Caluwe Artisan Shops. De Koper moet zich bijgevolg geen zorgen maken over Chocoladeproducten die verloren zouden gaan in de post. Worden Chocoladeproducten echter teruggezonden, dan is de Koper verantwoordelijk voor het transport.
 7. Zodra de te leveren Chocoladeproducten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.
 8. Vanaf het moment van ontvangst door de consument dien je de chocolade te bewaren bij een temperatuur tussen 15 en 18C en beschermd tegen direct zonlicht en vocht. We raden af om chocolade in de koelkast te bewaren of in te vriezen. 
 9. De Koper of enig ander persoon dient aanwezig te zijn op het opgegeven adres op het moment van de levering van het Chocoladeproduct om dit in ontvangst te nemen. Wanneer dit niet het geval is, wordt een tweede afspraak gemaakt met de Koper voor de levering van het Chocoladeproduct.
 10. Caluwe Artisan Shops is niet aansprakelijk voor mislukte leveringen wanneer:
 • de Koper een onjuist of verouderd adres opgeeft;
 • niemand aanwezig is op het adres opgegeven door de Koper;
 • de Koper niet ogenblikkelijk (binnen 24 uren) een juist/nieuw adres opgeeft.
 1. De totale aansprakelijkheid van Caluwe Artisan Shops bij tekortkoming aan haar verplichtingen zal in geen geval hoger zijn dan de aankoopprijs van het Chocoladeproduct / de producten in kwestie.
 2. Gezien de aard van het Chocoladeproduct worden postbusadressen niet aanvaard.

 

ARTIKEL 9       HERROEPINGSRECHT

 1. Volgens de boek VI van het Wetboek Economisch Recht, geldt er geen herroepingsrecht voor voedingsmiddelen, bederfelijke waren en volgens specificaties van de Koper vervaardigde Chocoladeproducten. Elke aankoop is dus definitief en wordt door Caluwe Artisan Shops niet teruggenomen.

 

ARTIKEL 10    EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Eigendom van een Chocoladeproduct gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit Chocoladeproduct volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.
 2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

ARTIKEL 11    BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

 1. De Website wordt je aangeboden zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correcte werking ervan. Caluwe Artisan Shops is niet aansprakelijk voor schade ingevolge het gebruik van de Website, ongeacht of deze correct of incorrect bleek, noch voor schade die wordt veroorzaakt ingevolge onjuiste, onvolledige, dubbelzinnige of gedateerde inhoud of taalfouten op de Website.
 2. In ieder geval zal de aansprakelijkheid van Caluwe Artisan Shops voor eventuele schade steeds beperkt zijn tot het bedrag van de laatste bestelling.
 3. Caluwe Artisan Shops stelt alles in het werk om een toegang te verlenen tot de Website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen, en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan Caluwe Artisan Shops echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening tot de Website garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbrekingen of storingen van de toegang, zal Caluwe Artisan Shops alles in het werk stellen om zo snel mogelijk een oplossing voor het probleem te vinden. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of storingen zijn eigen aan de verkoop via internet. Deze kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen en zullen geen aanleiding geven tot schadevergoedingen.
 4. De websites waarnaar Caluwe Artisan Shops gebeurlijk linkt, worden niet door Caluwe Artisan Shops beheerd, gehost of onderhouden. Caluwe Artisan Shops is dus niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites, noch voor de koppelingen die daarop voorkomen of wijzigingen en updates die van dergelijke websites worden doorgevoerd.

 

ARTIKEL 12    CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. Caluwe Artisan Shops garandeert dat de producten conform zijn aan de gedane bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die de Koper mag hebben rekening houdende met de specificaties van het Chocoladeproduct. Caluwe Artisan Shops verzekerd daarenboven dat haar Chocoladeproducten voldoen aan alle op het ogenblik van de bestelling bestaande wetten.
 2. De producten verkocht door Caluwe Artisan Shops zijn verse voedingsmiddelen. Caluwe Artisan Shops doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat er een correcte en veilige levering zal plaatsvinden, rekening houdende met de versheid van haar Chocoladeproducten, maar kan geen absolute garantie geven over de kwaliteit van het vervoer. De consument is daarenboven verplicht de ontvangen Chocoladeproducten onmiddellijk in de koelkast te plaatsen om zo de kwaliteit van de Chocoladeproducten te waarborgen.
 3. Caluwe Artisan Shops levert de Chocoladeproducten door middel van  verzending om zo de kwaliteit van haar Chocoladeproducten zo veel als mogelijk te waarborgen. In het uitzonderlijke geval dat de kwaliteit van de levering toch zou aangetast zijn moet de Koper onmiddellijk, direct op het moment van levering, hiervan het bewijs leveren. Op de Koper rust immer de verplichting om onmiddellijk na ontvangst de Chocoladeproducten nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van de Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het Chocoladeproduct of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn (bijvoorbeeld wanneer de producten niet meer vers zouden zijn, of werden beschadigd tijdens het vervoer), moeten dan ook ONMIDDELLIJK door de Koper aan Caluwe Artisan Shops telefonisch of per e-mail ter kennis worden gebracht en dit ten laatste binnen de 4 uur na de ontvangst.
 4. Gebreken die veroorzaakt zijn door het niet tijdig in de koelkast plaatsen door de consument kunnen niet verhaald worden op Caluwe Artisan Shops.

 

ARTIKEL 13    OVERMACHT

 1. In geval van overmacht is Caluwe Artisan Shops niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan zij ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Caluwe Artisan Shops die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

 

ARTIKEL 14    INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatieve, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Website berusten bij Caluwe Artisan Shops, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
 3. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorgaande schriftelijke toestemming van Caluwe Artisan Shops, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het Chocoladeproduct zelf.

 

ARTIKEL 15    KLACHTENPROCEDURE

 1. Caluwe Artisan Shops doet al het mogelijke om haar klanten 100% tevreden te stellen. Als de Koper toch klachten zou hebben over haar diensten en/of producten kan deze Caluwe Artisan Shops per mail contacteren op [email protected] . Caluwe Artisan Shops beschikt over een voldoend bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Bij elke klacht wordt er getracht om deze binnen de 7 werkdagen te behandelen.
 3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl .

  Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr.

 

ARTIKEL 16    TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Caluwe Artisan Shops of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken en hoven van Antwerpen, tenzij een dwingende rechtsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst. 

 

ARTIKEL 17    DIVERSE BEPALINGEN

 1. Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden kan u contact opnemen met Caluwe Artisan Shops op volgend adres: Caluwe Artisan Shops nv met maatschappelijke zetel te Herentalsebaan 516, 2160 Wommelgem per e-mail: [email protected] of per telefoon: 0032 3 353 66 72